Menu Zamknij

Regulamin 2023

IX EDYCJI ULTRAMARATON MAGURSKI

Regulamin IX Edycji Ultramaraton Magurski

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Poprzez „Regulamin” rozumie się niniejszy Regulamin IX Edycji Ultramaraton Magurski
 2. Celem imprezy jest:
  • upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej;
  • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej najprostszej formy sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem biegów górskich;
  • promocja regionu turystycznego Beskidu Niskiego oraz Magurskiego Parku Narodowego;
  • promocja gminy Krempna;
  • Promocja Powiatu Jasielskiego;
  • Krzewienie świadomości ekologicznej.
 3. Bieg IX Ultramaraton Magurski (zwany dalej „Biegiem”) to wydarzenie sportowe o charakterze biegu terenowego, mające charakter dobrowolnego, indywidualnego biegu po wyznaczonej trasie na terenie Beskidu Niskiego.
 4. Przez sformułowanie „opłata startowa” rozumie się opłatę stanowiącą koszt wzięcia udziału w biegu. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego zgłoszenia. 
 5. Przez „Uczestnika” rozumie się osobę pełnoletnia (która w dniu Biegu ma ukończone 18 lat), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptująca jego Regulamin.
 6. Organizatorem Biegu jest: FUNDACJA W PODSKOKACH z siedzibą w Warszawie, ul. Obozowa 20/213 (01-161); KRS 0000973205 (www.fundacjawpodskokach.pl)
 7. Wyznaczona przez Organizatora data Biegu: 5 sierpnia 2023 r.
 8. Trasy: na wydarzenie sportowe IX Ultramaraton Magurski składają się trzy dystanse o różnym stopniu trudności: 74 km, 42 km i 22 km. Trasy biegu biegną ścieżkami i szlakami Magurskiego Parku Narodowego i okolic. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu tras Biegu znajdują się na stronie https://magurski.com/trasy/.
 9. Baza Zawodów, start i meta wszystkich tras Biegu oraz Biuro Zawodów znajdują się w miejscowości Krempna.
 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Biegu należy kierować poprzez e-mail na adres kontakt@magurski.com lub telefonicznie pod numerem +48 785-684-896. 

 

 • 2. PRZEBIEG I OPIS TRAS
 1. Na trasy Biegu składają się:
 2. Dystans Ultra 74 km  
  • Start: 5 sierpnia 2023 r., godz. 05:00, Krempna
  • Całościowy limit: 15 godz.
  • Na trasie przewidziano 4 punkty odżywczych, każdy zlokalizowany co około 15-20 km
  • Całkowita długość trasy: 74,3 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)
  • Trasa: Start: Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Pod Polaną, Iwla, Łazy, Pod Krymianką, Tylawa, Olchowiec, Baranie, Ożenna, Wysokie, Krempna
 3. Dystans Maraton 42 km  
  • Start: 5 sierpnia 2023 r., godz. 06:00, Krempna
  • Całościowy limit: 8 godz.
  • Na trasie przewidziano2 punkty odżywcze, każdy zlokalizowanyco około 15-20 km
  • Całkowita długość trasy: 42,6 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)
  • Trasa: Start: Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Pod Polaną, Iwla, Łazy, Chyrowa, Myscowa, Pod Kozim Horbem, Pod Kamieniem, Krempna
 4. Dystans 22 km  
  • Start: 5 sierpnia 2023 r., godz. 07:30, Krempna
  • Całościowy limit: 5 godz.
  • Na trasie przewidziany jest 1 punkt odżywczy w okolicy 12 km trasy
  • Całkowita długość trasy: 22,1 km (możliwe są nieznaczne odchylenia w zależności od używanego urządzenia/zegarka mierzącego)
  • Trasa: Start: Krempna, Pod Kamieniem, Przełęcz Hałbowska, Kotań, Pod Ostryszem, Kolanin, Przełęcz Hałbowska, Krempna.
 5. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej biegu comw zakładce Trasy. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników na swojej stronie internetowej. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 6. Trasa będzie oznaczona widocznymi taśmami oraz tabliczkami informacyjnymi.
 7. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy Biegu przed startem.
 8. Uczestnicy Biegu poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK.

 

 • 3. LIMITY CZASU
 1. Na trasie Biegu obowiązują limity całościowe (maksymalny czas, w jakim uczestnik musi stawić się na mecie), a dla dystansów 42 km oraz 74 km także limity cząstkowe (maksymalny czas, w jakim Uczestnik musi stawić się na określonych punktach odżywczych), zgodnie z poniższym zestawieniem:
 • Dystans 74 km: limit całościowy 15 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 43 km – 8 godz. 
 • Dystans 42 km: limit całościowy 8 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 19 km – 4 godz.
 • Dystans 21 km: limit całościowy 5 godz.
 1. Limity czasu na punktach obowiązują od czasu wyjścia z punktu. 
 2. Po upływie limitu czasu Uczestnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Wówczas Uczestnik nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.
 3. W przypadku, gdyby Uczestnik, który nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy, samowolnie kontynuował Bieg, w tym bez oznaczenia numerem startowym, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych na skutek tego zachowania szkód po stronie Uczestnika bądź osób trzecich. Za szkody takie wyłącznie odpowiedzialny jest Uczestnik, który naruszył Regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwe zmiany w limitach czasu oraz dodanie lub odjęcie dodatkowych punktów pomiaru, najpóźniej na trzy dni przed Biegiem. O ewentualnych zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej (magurski.com).
 5. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznawania się z bieżącym opisem Biegu, tras Biegu oraz Regulaminem przed wzięciem udziału w Biegu. Udział w Biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Organizatora, w tym w szczególności z Regulaminem.

 

 • 4. UCZESTNICTWO
 1. Udział w Biegu ma charakter dobrowolny.  
 2. Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co Organizator rozumie przede wszystkim samodzielną ocenę stanu zdrowia i kondycji przez Uczestnika.
 3. Uczestnikiem może być osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
  • jest osobą pełnoletnią, tj. w dniu zawodów ma ukończone 18 lat;
  • wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Biegu (lub w Biurze Zawodów – pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i zgody Organizatora) i wniesie opłatę startową. Zapewnione miejsce na liście startowej mają tylko Uczestnicy zarejestrowani i którzy dokonali opłaty za Bieg w pełnej wysokości. W przypadku wypełnienia limitu miejsc na daną trasę Biegu, Uczestnik, który nie uiścił opłaty za Bieg, zostaje skreślony z listy startowej; 
  • akceptuje Regulamin – dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;
  • zostanie pozytywnie zweryfikowany w Biurze Zawodów – osobiście na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dopuszcza się odbiór pakietu startowego (bez numeru startowego i chipu) przez osobę trzecią wyłącznie po wylegitymowaniu się przez tą osobę pisemnym upoważnieniem;
  • przed startem złoży w Biurze Zawodów podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie swojego zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
  • stawi się na Starcie w określonym miejscu, o określonej dacie i godzinie.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Biegu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w tym w szczególności w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym regulaminem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie wydarzenia IX Ultramaraton Magurski, do których przyczyniło się lub wprost doprowadziło zachowanie Uczestnika, niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem bądź Regulaminem.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. W powyższym zakresie Uczestnik zrzeka się zatem wszelkich roszczeń względem Organizatora.
 6. Uczestnik akceptując Regulamin przy rejestracji online wyraża zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transportu w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu Organizatora. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, że w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub życiu bądź w przypadku poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.
 8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora, w tym w szczególności Regulaminu oraz stosować się do poleceń zespołu Organizatora.  
 9. Organizator i osoby przez niego wyznaczone mają prawo do legitymowania tożsamości Uczestników w trakcie Biegu na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), jeżeli w ocenie Organizatora zaistnieje uzasadniona wątpliwość co do tożsamości Uczestnika. Powyższe działania będą dokonywane w sposób możliwie najmniej zakłócający udział Uczestnika w Biegu, w miarę możliwości przed startem albo po przekroczeniu mety,
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Biegu przedmiotów i substancji niebezpiecznych, w tym: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, a także wszelkich środków odurzających, substancji psychotropowych.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania się do Regulaminu Magurskiego Parku Narodowego (dostępnego na stronie internetowej http://www.magurskipn.pl). W szczególności na terenie Biegu zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie MPN, przez co w szczególności rozumie się, że wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach odżywczych, oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia trasy Biegu. Ewentualne koszty związane z potrzebą doprowadzenia terenu Biegu do stanu poprzedniego ponosi Uczestnik, który nie zastosował się do Regulaminu,
 12. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 13. Przystępując do udziału w Biegu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi bezterminowo nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji biegów, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu IX Ultramaraton Magurski w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 14. Uczestnik wyraża także zgodę i zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celach niż te, które zostały wskazane w Regulaminie.
 15. Przetwarzaniu podlegają m.in. dane osobowe Uczestnika w postaci jego:
  • imienia i nazwiska;
  • danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail);
  • daty urodzenia;
  • innych danych ujętych przez Uczestnika w zgłoszeniu przy rejestracji udziału w Biegu.
 16. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. W sprawie przetwarzania danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się z Organizatorem pod aktualnym numerem telefonu, adresem skrzynki poczty elektronicznej bądź adresem siedziby wskazanym na stronie internetowej Organizatora.
 • 5. ŚWIADCZENIA 
 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
  • elektroniczny pomiar czasu
  • numer startowy
  • oznaczoną tabliczkami i taśmami trasę Biegu
  • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego
  • zabezpieczenie medyczne oraz pomoc ratowniczą
  • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych
  • posiłek regeneracyjny po biegu
  • obsługę fotograficzną biegu
  • medal dla wszystkich, którzy ukończą bieg (w obowiązującym limicie czasowym)
  • statuetki dla Uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Biegu
  • okolicznościowy pamiątkowy gadżet
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Biegu

 

 • 6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
 1. Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego podanego na stronie internetowej Biegu (www.magurski.com\zapisy) oraz dokonania opłaty za wybraną przez siebie trasę.
 2. Termin zgłoszeń (rejestracji i wniesienia opłaty za bieg) mija 17.07.2023 r. lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. W przypadku wolnych miejsc na listach startowych organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu trwania zapisów online lub możliwości rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu. 
 3. Ustalona zostaje następująca wysokość opłat dla poszczególnych tras:
 4. a) Dystans Magurun 22 km – opata startowa 140,00 zł (sto czterdzieści złotych)
 5. b) Dystans 42 km – opłata startowa:
 • 190 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej do 30.04.2023 r.
 • 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej w okresie 01.05.2023 r. – 28.07.2023 r.
 • 260 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej w dniu biegu (pod warunkiem wolnych miejsc i po konsultacji z organizatorem)
 1. c) Dystans 74 km – opłata startowa
 • 230 zł (dwieście trzydzieści złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej do 30.04.2023 r.
 • 260 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej w okresie 01.05.2023 r. – 28.07.2023 r.
 • 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych) – przy zapisie i wpłaceniu opłaty startowej w dniu biegu (pod warunkiem wolnych miejsc i po konsultacji z organizatorem)
 1. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka „moje konto – płatności”.
 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 5. Na finalnej liście startowej wyświetlani będą tylko Uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Finalny termin dokonania opłaty startowej jest równoznaczny z terminem zakończenia zapisów (28.07.2023 r.) lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty, na zasadach określonych w Regulaminie
 8. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora.
 9. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu. 
 10. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 11. Po zarejestrowaniu zgłoszenia podstawowe dane Uczestnika (imię, nazwisko, miejscowość, klub, rok urodzenia) będą jawne, udostępnione do publicznej wiadomości na liście startowej oraz potem liście wyników. Na powyższe Uczestnik wyraża zgodę poprzez rejestrację swojego udziału w Biegu. Pozostałe dane osobowe Uczestnika pozostają tylko do wglądu Organizatora.
 12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, e-mail) niezbędne do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.
 13. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego Uczestnika, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata.
 14. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 15. Obowiązkiem każdego Uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie Organizatorowi numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik zobowiązuje się być dostępny w trakcie trwania całego Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

 

 • 7. REZYGNACJE, ZMIANY DYSTANSU, PRZEPISANIE PAKIETU
 1. Rezygnacja z udziału w Biegu:
 2. a) Zwrot opłaty startowej ma miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną niewzięcia udziału w biegu są okoliczności niezależne od Uczestnika. W zależności od terminu rezygnacji, wysokość zwrotu będzie zgodna z poniższymi kryteriami:
 • Rezygnacja do końca maja 2023 r.: zwrot 60% opłaty
 • Rezygnacja od czerwca 2023 r.: opłata nie podlega zwrotowi
 1. b) Rezygnację z udział w biegu należy zgłosić Organizatorowi mailowo (na adres kontakt@magurski.com)
 2. Przepisanie pakietu startowego na innego Uczestnika:
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego Uczestnika w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2023 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie inessport.pli wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych).
 1. Zmiana wybranego dystansu:
  • Jest możliwa do dwóch tygodni przed startem imprezy (tj. do 21.07.2022 r.) w zależności od dostępnych wolnych miejsc na danej trasie.
  • W przypadku zmiany na trasę dłuższą należy uiścić różnicę w opłacie startowej poprzez przelew na konto Organizatora oraz przesłać mailowo potwierdzenie dokonania przelewu.
  • W przypadku zmiany na trasę krótszą – różnicy w opłacie nie zwraca się
  • Chęć zmiany trasy należy zgłosić mailowo na adres kontakt@magurski.com
 1. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły Biegu lub też nie wzięły udziału w Biegu.
 • 8.LIMITY ZAWODNIKÓW
 1. Limit startujących osób na poszczególnych dystansach:
 • Dystans 74 km: limit 83 osób
 • Dystans 42 km: limit 117 osób
 • Dystans Magurun 22 km: limit 248 osób
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc na poszczególne biegi w trakcie trwania zapisów (w zależności od liczby chętnych) oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

 

 

 

 • 9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 1. Wyposażenie obowiązkowe dla zawodników dystansów 74 km oraz 42 km:
 • Numer startowy – w widocznym miejscu z przodu ciała
 • Chip do pomiaru czasu przymocowany do sznurówki buta
 • Naładowany w min. 85 % telefon komórkowy (z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, także z wykorzystaniem usługi roamingu), z zapisanym numerem Organizatora
 • Ważny dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy
 • Wgrany track GPX do telefonu lub zegarka z GPS i/lub telefonu z aplikacja umożliwiającą odczyt pozycji na trasie biegu (w przypadku trudności technicznych z wgraniem tracka prosimy o posiadanie przynajmniej aplikacji umożliwiającej odczyt pozycji na mapie – Mapy cz, Google maps etc.)
 • Kubek/flask/bidon na wodę o łącznej pojemności min. 0,75 l (do wykorzystania także na napoje udostępniane na punktach odżywczych – organizator nie przewiduje kubków na puntach odżywczych)
 • Folia NRC/ koc ratunkowy w standardowym wymiarze
 • dodatkowo latarkę czołową w przypadku zawodników biegnących na dystansie 74km
 1. Wyposażenie obowiązkowe dla zawodników dystansu 22 km:
 • Numer startowy – w widocznym miejscu z przodu ciała
 • Chip do pomiaru czasu przymocowany do sznurówki buta
 • Naładowany w min. 60 % telefon komórkowy z wpisanym numerem Organizatora
 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • Kubek/flask/bidon na wodę̨ (do wykorzystania także na napoje udostępniane na punktach odżywczych – organizator nie przewiduje kubków na puntach odżywczych)
 1. Dodatkowe zalecane wyposażenie:
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Prowiant w odpowiedniej ilości (wg oceny Uczestnika)
 • Apteczka turystyczna
 • Maść na otarcia/ krem UV
 1. Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez Organizatora na całej trasie biegu oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem Uczestnika z zawodów bez prawa do domagania się zwrotu opłaty startowej.

 

 • 10. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS BIEGU
 1. W trakcie Biegu należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich na trasie Biegu. Support jest dozwolony jedynie w punktach odżywczych.
 3. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez Organizatora.
 4. Na całej trasie Biegu obowiązuje kategoryczny zakaz:
 • rozpalania ognisk i innych form wzniecania ognia
 • poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych;
 • pozostawiania po sobie jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecania tras Biegu i okolic.
 1. Klasyfikacja:
 2. a) Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
 3. b) Klasyfikacja będzie przeprowadzona w klasyfikacji open na danym dystansie, z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 4. c) Dla Uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w kategoriach open per dystans przewidziano nagrody. 
 5. d) Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. 
 6. e) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych innych kategorii w późniejszym terminie
 7. Zasady pomiaru czasu:
 8. a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.
 9. b) Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 10. c) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie Biegu. W przypadku niezwrócenia chipa na mecie Biegu, bądź zwrócenia chipa w stanie pogorszonym i niezdatnym do dalszego użytku, Uczestnik zwróci Organizatorowi wskazaną przez Organizatora kwotę tytułem naprawienia szkody za utratę chipa, w terminie i w sposób wskazany przez Organizatora.
 11. d) Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest surowo zabroniona i może prowadzić do dyskwalifikacji.
 12. e) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 • 11. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Na trasie biegów obowiązują limity czasowe. Dla dystansów 74 km oraz 42+ km obowiązują dodatkowe limity częściowe na określonych punktach odżywczych (zgodnie z par.3 pkt.1 regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu odżywczego oznacza dyskwalifikację Uczestnika. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach, zobowiązani są do opuszczenia trasy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania Biegu, telefonicznie lub poprzez SMS na podany numer kontaktowy lub poprzez poinformowanie osób z zespołu organizacyjnego na punktach odżywczych.  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz karą umowną w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) na rzecz Organizatora. Zaleca się ewentualną rezygnację z kontynuowania Biegu na jednym z punktów odżywczych.
 3. Organizator zapewnia transport zawodników na dystansach 74 km oraz 42 km dla punktów odżywczych (na których obowiązuje częściowy limit czasu) w sytuacji, gdy Uczestnik nie zmieści się w wyznaczonym regulaminowo czasie. W pozostałych przypadkach Organizator transportu nie zapewnia (wyjątek stanowi sytuacja, gdzie niezbędna jest pomoc medyczna).
 4. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Na odcinkach biegów prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń służb ratowniczych, służb medycznych i porządkowych. W przypadku wydania polecenia o braku możliwości kontynuowania Biegu ze względów bezpieczeństwa, należy bieg przerwać i skontaktować się z Organizatorem.
 6. Poszkodowanemu innemu Uczestnikowi należy udzielić natychmiastowej pomocy, jeśli takowa jest konieczna. O każdej sytuacji niebezpiecznej Uczestnik powinien poinformować Organizatora (telefonicznie lub najbliższym punkcie odżywczym). Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi Biegu jest regulowane prawnie i skutkuje dyskwalifikacją. Jedynie w sytuacji, gdy poszkodowany Uczestnik jest przytomny, kontaktowy i nie ulega wątpliwości, że może poczekać na pomoc lub jasno deklaruje, że jej nie potrzebuje, wówczas można kontynuować Bieg.
 7. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na numerze startowym. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów.
 8. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych (zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Biegu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia start lub kontynuowanie Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

 • 12. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w miejscowości Krempna.
 2. Godziny pracy Biura Zawodów i jego dokładna lokalizacja zostaną podane na stronie internetowej magurski.com w odpowiednim terminie przed Biegiem.
 3. Na czas udziału w Biegu istnieje możliwość skorzystania z punktu depozytowego w strefie startu/mety, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

 

 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia wydarzenia sportowego pod nazwą IX Ultramaraton Magurski.
 2. Uczestnikowi przysługuje możliwość złożenia pisemnej reklamacji na nieprawidłowe wykonanie usługi – niezapewnienie świadczeń wymienionych w pkt. „Świadczenia”. Reklamacje należy zgłaszać na adres: kontakt@magurski.com. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania Biegu w sytuacjach niezależnych od niego. 
 4. W sytuacji zagrożenia sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator pragnąc zapewnić najwyższe bezpieczeństwo zawodnikom a jednocześnie działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi Rządu RP dostosuje Regulamin Biegu do aktualnie obowiązujących zaleceń.
 5. Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. W wyjątkowej sytuacji przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej magurski.com. Regulamin podlega bieżącej aktualizacji, stosownie do zmian w obowiązującym stanie prawnym prawa krajowego.