Menu Zamknij

Regulamin

VIII Ultramaraton Magurski 2022

Regulamin VIII Ultramaratonu Magurskiego

Preambuła

Z uwagi na panującą pandemię COVID 19 na biegu będą obowiązywać obostrzenia sanitarne aktualne na dzień imprezy. Impreza zostanie również dostosowana do aktualnie panujących przepisów w celu bezpiecznej realizacji. Odpowiedni komunikat i instrukcja dla zawodników zostanie wydana do 7 dni przed imprezą.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Biegi Ultramaratonu Magurskiego  (zwane dalej Biegami) mają charakter dobrowolnego, indywidualnego, długodystansowego biegu górskiego po wyznaczonej trasie.

1.2. Uczestnik – (z wyjątkiem opisanym w punkcie 7.3.), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptuje jego regulamin.

1.3. Regulamin – przepisy i ustalenia określone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie Biegu, regulujące sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób przeprowadzenia Biegu oraz ewaluację wyników.

2. Cel imprezy 

2.1. Promocja biegów górskich.

2.2. Promocja Magurskiego Parku Narodowego.

2.3. Promocja Beskidu Niskiego.

2.4. Promocja Powiatu Jasielskiego.

2.5. Promocja Gminy Krempna.

2.6 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Organizator

Fundacja LISTEK, ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów;

4. Dystanse i punkty odżywcze

W dniu 30.06.2022 została anulowana trasa 108km.

4.1. W dniu 13.08.2022r.:

Maguraton 52km

Myscowa 10km – woda
Olchowiec 23km – woda, napoje, jedzenie
Ożenna 42km – woda, napoje, jedzenie

UltraMag 90km
Na mecie każdy finiszer 90K będzie miał możliwość „dokręcenia do sety” na wyznaczonej przez organizatora trasie dodatkowej z honorową klasyfikacją. Wymagane będzie tylko wcześniejsze zgłoszenie.
Możliwość zmiany na trasę Maguraton na punkcie w Ożennej po 42km.
Po limicie czasu 7,5h, kontunuowanie biegu jest możliwe tylko na trasie 52km.

Myscowa 10km – woda
Olchowiec 23km – woda, napoje, jedzenie
Ożenna 42km – woda, napoje, jedzenie
Radocyna 56km – woda, napoje, jedzenie
Bartne 69km 
– woda, napoje, jedzenie
Ostrysz – woda

– Ultra 108km – ANULOWANY
Chyrowa, Olchowiec (przepak), Ożenna, Nieznajowa, Bartne

4.2. W dniu 14.08.2022r.:
– MaguRun 23km
Ostrysz, Przełęcz Hałbowska
– Magurska Dycha 10km
Przełęcz Hałbowska

4.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian przebiegu tras Biegów. Jeżeli dojdzie do zmiany przebiegu trasy, poinformuje o tym wszystkich zawodników poprzez kanały komunikacji w tym: stronę Biegu, social media i korespondencję mailową.

5. Termin, miejsce i harmonogram imprezy

13.08.2022 – Krempna, plac nad zalewem (MAPA)

05:10 Start biegu UltraMag 90km
05:10 Start biegu Maguraton 52km
13:00 – Dekoracja najlepszych 52km
15:10 Zamknięcie mety biegu Maguraton 52km
19:30 – Dekoracja najlepszych 90km
20:10 Zamknięcie mety biegu 
UltraMag 90km
20:15 Zakończenie imprezy

14.08.2022 – Krempna, plac nad zalewem (MAPA)

09:00 Start biegu MaguRun 23km
09:30 Start biegu Magurska Dycha 10km
11:30 Zamknięcie mety biegu 10km
13:00 Zamknięcie mety biegu 23km
13:15 Dekoracja najlepszych 23km i 10km
13:30 Zakończenie imprezy

Biuro Zawodów będzie otwarte w terminach podanych w rozdziale 14 Regulaminu.

6. Trasa

6.1. Magurska Dycha 10km
Krempna, Pod Kamieniem, Przełęcz Hałbowska, Krempna.

6.2. MaguRun 23km
Krempna, Pod Kamieniem, Przełęcz Hałbowska, Kolanin, Pod Ostryszem, Kotań, Przełęcz Hałbowska, Krempna.

6.3. Maguraton 52km
Krempna, Kamień, Myscowa, Polany, Olchowiec, Baranie, Ożenna, Wysokie, Krempna

6.4. UltraMag 90km
Krempna, Kamień, Myscowa, Polany, Olchowiec, Baranie, Ożenna, Przełęcz Beskid, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Radocyna, Nieznajowa, Wołowiec, Bartne, Magura Wątkowska, Pod Ostryszem, Kolanin, Przełęcz Hałbowska, Krempna

6.5. Z uwagi na stopień trudności Biegów oraz dystans, każdy Uczestnik Biegu zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy Biegów przed startem.

6.6. Uczestnicy Biegów poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK. Fragmenty prowadzące poza wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz fragmenty mogące sprawić trudność w rozpoznaniu trasy zostaną dodatkowo oznaczone przez Organizatora.

7. Uczestnicy

7.1. Start w Biegach ma charakter dobrowolny.

7.2. Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

7.3. Każdy Uczestnik Biegu, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. 

7.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

7.5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Biegu składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

7.7. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.

7.8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.

7.9. Odprawa dla dystansów ultra przed startem będzie nagrana i udostępniona biegaczom na nie mniej niż 1 dniem przed startem Biegu.

7.10. Przystępując do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Magurskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Biegów oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celach niż te, wskazane w Regulaminie.

8. Bezpieczeństwo i zasady obowiązujące na trasie

8.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas Biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich na trasie biegu. Support jest dozwolony na punktach odżywczych.

8.2. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez Organizatora.

8.3 Uczestnicy mogą we własnym zakresie i na swój koszt dokonywać zakupów w sklepach usytuowanych przy trasie Biegu.

8.4. Uczestnicy dystansu 90km mogą na punkcie w Ożennej zdecydować o zmianie dystansu na 52km i dokończyć bieg na jego trasie, otrzymując medal i będąc kwalifikowanym na trasie 52km. Nie biorą jednak oni udziału w klasyfikacji najlepszych TOP3 Kobiet i Mężczyzn. Po limicie czasu 7,5h zmiana trasy dla zawodników 90km jest obligatoryjna.

8.5. Rozmieszczenie punktów żywieniowych wraz ze wskazaniem produktów dostępnych dla Uczestników zostanie zamieszczone w szczegółowym opisie trasy, opublikowanym przed startem na stronie biegu. 

8.6. Uczestnicy przez cały czas trwania Biegu na dystansach 52/90 bezwzględnie zobowiązani są posiadać:

⦁ telefon komórkowy z naładowaną baterią, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, także z wykorzystaniem usługi roamingu*, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszeniowej wraz z kontaktem do osoby najbliższej (ICE)*,

⦁ dowód osobisty lub paszport,

⦁ koc ratunkowy/folia NRC w standardowym wymiarze,

⦁ plecak lub pas biegowy,

⦁ pojemnik na płyny (bukłak, butelka lub bidon/bidony) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,

⦁ kubek na napoje udostępnianych na punktach żywieniowych (Organizator nie przewiduje kubków na punktach żywieniowych),

⦁ dodatkowo latarkę czołową w przypadku zawodników biegnących na dystansie 90km – obligatoryjnie każdy kto wyjdzie po 16 z Bartnego.

⦁ Wgrany track GPX trasy do zegarka GPS i/lub telefonu z aplikacją umożliwiającą odczyt pozycji na trasie biegu.*

*W przypadku trudności technicznych z wgraniem tracka prosimy o posiadanie przynajmniej aplikacji umożliwiającej odczyt pozycji na mapie (locus, gpx viewer, google maps, etc.)

Zawodnicy MaguRuna 23km i Magurskiej Dychy 10km bezwzględnie zobowiązani są posiadać:

        ⦁ dowód osobisty lub paszport,

        ⦁ telefon komórkowy

        ⦁ własny kubek/bidon na napoje (Organizator nie przewiduje kubków na punktach żywieniowych)

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

⦁ strój dopasowany do warunków atmosferycznych,

⦁ prowiant w odpowiedniej ilości (według własnej oceny Uczestnika),

⦁ apteczka turystyczna,

⦁ maść na otarcia / krem UV.

Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie Biegu oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak, któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

8.6. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk.

8.7. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) poza miejscami wskazanymi przez Organizatora (punkty żywieniowe).

8.8. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

8.9. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Bieg odbywa się w otwartym ruchu samochodowy co zobowiązuje wszystkich uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. Na drogach publicznych obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).

8.10. Każdy ucestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania poleceń służ ratowniczych, zabezpieczających odcinki dróg, służb medycznych i porządkowych. W przypadku wydania polecenia o braku możliwości kontynuowania biegu ze względów bezpieczeństwa, należy bieg przerwać i skontaktować się z organizatotem.

8.11. Jeśli w trakcie imprezy dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.

8.12. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora w regulaminie i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.

8.13. Przed startem, podczas odprawy dla każdego z dystansów, uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.

8.14 Na całej trasie Biegów obowiązuje nakaz stosowania się do zasad ochrony przyrody, a na terenie Magurskiego Parku Narodowego również do nakazów i zakazów ujętych w regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie MPN (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.

8.15. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na numerze startowym. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów.

8.16. Jeśli w trakcie Biegów dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.

8.17. W razie wypadku zawodnika każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia mu natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi Biegu skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją.

8.18. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie Biegów. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

8.19. Punkty Kontrolne będą czynne od startu Biegów do osiągnięcia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny.

8.20. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas trwania Biegów, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu (wskazane w tabeli będącej integralną częścią regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację Uczestnika. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora do Krempnej.

8.21. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania Biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku zgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudno dostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych.

9. Limity czasu

9.1. Na trasie Biegów obowiązują limity czasu liczone w momencie opuszczenia punktu, przekroczenie których skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika. Dodatkowo dla każdej z tras wprowadza się limit czasu na osiągnięcie przez Uczestników poszczególnych punktów kontrolnych.

9.2. Limit czasu na pokonanie całego biegu

         ⦁ na dystansie 10 km wynosi 2 godziny

⦁ na dystansie 23 km wynosi 4 godziny

⦁ na dystansie 52km wynosi 10 godzin

⦁ na dystansie 90km limit czasu wynosi 15 godzin
– limit na punkcie wyboru trasy w Ożennej 42km – 7,5h* (po limicie możliwość ukończenia biegu tylko na trasie 52km)
– limit na punkcie Bartne 69km – 12h*

Organizator zastrzega sobie możliwe zmiany w limitach czasu oraz dodanie lub odjęcie dodatkowych punktów pomiaru.

*Limity czasu liczone są na wyjściu z punktu.

10. Pogoda

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników.

11. Świadczenia (pakiet startowy)

11.1. Organizator każdemu Uczestnikowi biegu zapewnia:

⦁ możliwość startu w biegu,

⦁ okolicznościowy gadżet (100% gwarancja pełnego pakietu z koszulką dla opłaconych do 29.06.2022)

⦁ bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego,

⦁ pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze,

⦁ numer startowy, który przez cały czas Biegu Uczestnik powinien mieć umieszczony w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Biegu,

⦁ pamiątkowy medal potwierdzający ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu),

⦁ napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych,

⦁ posiłek regeneracyjny po Biegu,

⦁ nagrody rzeczowe dla co najmniej dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników z każdej trasy,

⦁ puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników z każdej trasy,

⦁ obsługę fotograficzną Biegu.

11.2. W przypadku dokonania opłaty za Bieg na rachunek Organizatora, później niż na 30 dni przed datą Biegu, Organizator nie gwarantuje kompletnego zestawu startowego.

12.  Zgłoszenia, rejestracja i opłaty startowe

12.1. Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową Biegu oraz dokonania wpłaty za wybraną przez siebie trasę na rachunek wskazany w wiadomości e-mail wysłanym po rejestracji.

12.2. Zawodnik dokonujący rejestracji na stronie zawodów ma 30 dni na dokonanie opłaty. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc). W przypadku rejestracji na bieg na mniej niż 30dni przed datą imprezy, czas na dokonanie opłaty wynosi 24h.

12.3. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

12.4. Formularz zgłoszeniowy na stronie http://magurski.com/zapisy/ zostanie otwarty 01.12.2021 o godzinie 18:00.

12.5. Zwrot opłaty:

W przypadku rezygnacji ze startu w biegu istnieje możliwość otrzymania zwrotu opłaty według przyjętych kryteriów:
Rezygnacja do końca maja 2022: zwrot 80%
Rezygnacja do czerwca do końca lipca 2022: zwrot 60%
Przy rezygnacji w sierpniu, opłata nie podlega zwrotowi.

12.6. Przepisanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe do tygodnia przed startem imprezy. Pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 10zł.

12.7. Zmiana wybranego dystansu jest możliwa do dwóch tygodni przed startem imprezy w zależności od dostępnych wolnych miejsc na danej trasie. W przypadku zmiany na trasę dłuższą, należy uiścić różnicę w opłacie startowej. W przypadku zmiany na trasę krótszą, różnicy w opłacie nie zwraca się.

12.8. Ustalona zostaje wysokość opłat w zależności od wybranej trasy według poniższej tabeli:

Dystans

do 31.03.2022*

od 01.04.2022
do 05.08.2022*

10km

23km

90zł

100zł

90zł

100zł

52km

190zł

220zł

90km

220zł

250zł

   

*Kwota do wpłaty zależna jest od daty wykonania przelewu zgodnie z tabelą, nie od daty rejestracji.

12.9. Dane do wpłaty

Fundacja LISTEK
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

nr konta (ALIOR) :  76 2490 0005 0000 4600 1370 5255  

tytułem: Imię i Nazwisko, Ultramaraton Magurski, Dystans (np.10km)

przykładowy tytuł przelewu zawodnika zarejestrowanego na Maguraton 52km:   Jan Kowalski, Ultramaraton Magurski 52km

Aby otrzymać fakturę należy ten fakt zgłosić mailowo na kontakt@magurski.com przed dokonaniem wpłaty!

12.10. Maksymalna liczba uczestników Biegów:

  • 10km – 150
  • 23km – 350
  • 52km – 200
  • 90km – 150

12.11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby miejsc na poszczególne biegi w trakcie trwania zapisów w zależności od liczby chętnych.

12.12. Ostateczny termin zgłoszeń mija 05.08.2022 roku lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. Jedynie w wyjątkowych przypadkach po konsultacji z Organizatorami będzie możliwość dopisania się na zawody po tym terminie

12.13. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane (dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail i rozmiar koszulki) niezbędne są do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.

12.14. Obowiązkiem każdego Uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

12.15. Każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w Biegu. Oświadczenia będą odbierane od Uczestników przez Organizatora przy weryfikacji i odbiorze Pakietu Startowego przed startem. Brak złożenia oświadczenia i wskazania numerów telefonów wskazanych w punkcie 12.11 skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do Biegu.

12.16. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu. 

12.17. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

12.18. Opłata rejestracyjna i startowa nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję Biegu.

12.19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału w imprezie dodatkowych osób, spośród przedstawicieli Sponsorów, Współorganizatorów oraz Ratowników GOPR.

12.20. Z uiszczenia opłaty startowej zwolnione są osoby imiennie zaproszone do Biegu przez Organizatora.

13. Klasyfikacje 

13.1. Open Kobiet i Mężczyzn na wszystkich dystansach.

14. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach:

Plac nad Zalewem -> (MAPA)

12 sierpnia od godziny 16:00 do godziny 22:00 (dla wszystkich dystansów)
13 sierpnia od godziny 04:00 do godziny 05:00 (dla dystansów 52km i 90km)
13 sierpnia od godziny 16:00 do godziny 19:00 (dla dystansów 23km i 10km)
14 sierpnia od godziny 07:00 do godziny 08:30 (dla dystansów 23km i 10km)

15. Zakwaterowanie i depozyty

15.1. Będzie możliwość skorzystania z noclegu w warunkach turystycznych w salce OSP Krempna -> (MAPA) Nocleg będzie płatny 15zł/os, a całość zebranej kwoty zostanie przekazana na rzecz OSP. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy osobiste w sali noclegowej. Ilość miejsc ograniczona.

15.2.Organizator nie zapewnia depozytu. 

16.  Postanowienia końcowe

16.1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia imprezy pod nazwą VIII Ultramaraton Magurski.

16.2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z biegiem, zarówno Organizatora i Uczestników.

16.3. Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

16.4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Ultramaratonu Magurskiego.

16.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

16.6. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.w