Menu Zamknij

Ogłaszamy konkurs na najciekawszą i najbardizej oryginalną relację z VII edycji Ultramaratonu Magurskiego. Konkurs przeprowadzony jest na na naszym profilu Fanpage Ultramaraton Magurski i trwa w okresie od 18.08.2021 do 22.08.2021. Zastady konkursu znajdziecie w poście konkursowym:

Poniżej prezentujemy pełny regulamin konkursu.

Regulamin konkursu „Relacja z VII Ultramaratonu Magurskiego”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Relacja z VI Ultramaratonu Magurskiego” (dalej: Konkurs”) jest Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach z siedzibą  ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037 (dalej: Organizator). 

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu i nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). 

3. Konkurs jest przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku pod adresem URL: https://www.facebook.com/Ultramaraton.Magurski w dniach 18.08.2021 – 22.08.2021

4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do jego przestrzegania. 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com ani przez Facebook Inc. 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które nie później niż w dniu publikacji w Serwisie pracy konkursowej ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik). 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz, że je akceptuje.

§ 3 Zasady Konkursu 

1. Konkurs trwa od momentu publikacji wpisu zawierającego informację o rozpoczęciu Konkursu na stronie wskazanej w § 1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, to jest od dnia 18 sierpnia 2021 roku do dnia 22 sierpnia 2021.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu relacji z VII edycji Ultramaratonu Magurskiego (dalej Praca konkursowa). Relacja może być przygotowana w dowolnej formie – tekstowej, zdjęciowej, video lub mieszanej.

4. Praca konkursowa powinna zostać zgłoszona poprzez udostępnienie pod postem konkursowym przygotowanej przez siebie relacji (w dowolnej formie) lub linku do własnej relacji opublikowanej na serwisie Facebook lub innej witrynie internetowej.

3. Dodanie publikacji w serwisie Facebook zgodnej z opisem §3 pkt 2 jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. 

4. Prace konkursowe złożone po upływie terminu określonego w § 3 pkt 1 nie będą brały udziału w Konkursie. 

5. Jedna osoba może przygotować i opublikować w swoim imieniu jedną pracę konkursową, z zastrzeżeniem § 3 pkt 6. 

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w zdjęciach i komentarzach pod nimi jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. W szczególności zabrania się umieszczania treści pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste, propagujących przemoc treści dyskryminujących. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a Prace konkursowe zawierające takie treści będą wykluczone z udziału w Konkursie. 

7. Zgłoszenia prac konkursowych naruszające warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Facebook.com będą wykluczone z udziału w Konkursie. 

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców 

1. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania Zwycięzców oraz wydawania nagród, sprawować będzie Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora. 

2. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie. 

3. Wyłonienie zwycięzcy polega na wyborze spośród wszystkich Prac konkursowych jednej najlepszej według Komisji, biorąc pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, oryginalność.

4. Organizator do dnia 25.08.2021 r. zamieści w poście na fanpage Ultramaraton Magurski informacje na temat zwycięzcy.

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodą w konkursie jest pakiet startowy w VIII Ultramaratonie Magurskim w sierpniu w 2022 roku (dokładna data biegu zostanie potwierdzona w późniejszym terminie). Pakiet startowy będzie obowiązywał na dowolny wybrany przez zwycięzcę dystans i będzie do odebrania w biurze zawodów w terminie trwania VIII Ultramaratonu Magurskiego 2022.

2. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej i  pozostałych danych niezbędnych do rejestracji na liście startowej biegu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce. 

§6 Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłana przez niego praca jest jego autorstwa, przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do Pracy konkursowej oraz zawartych tam tekstów, haseł, fraz słownych, znaków, zdjęć, video i innych materiałów zgłoszonych w Konkursie, jak również, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich w związku ze zgłoszona Pracą konkursową.

2. Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej w Serwisie Uczestnik udziela Organizatorowi, bez wynagrodzenia, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 

3. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy konkursu, przenosi On na Organizatora, bez wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, majątkowe prawa autorskie, w tym prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego, do zgłoszonej przez siebie do konkursu Pracy Konkursowej a w związku z tym Organizator będzie uprawniony, bez ograniczeń, do korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej do celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych na polach eksploatacji wskazanych w ust.

4. Pola eksploatacji: a. utrwalenie utworu, w całości lub w części, wszelkimi znanymi technikami i na wszelkich nośnikach; b. kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, w całości lub części, na nośnikach w technikach o których mowa w lit. a); c. wprowadzenie i przetwarzanie utworu, w całości lub części, do pamięci komputera i sieci multimedialnych (w szczególności do sieci Internet) oraz gromadzenie danych w formie cyfrowej treści utworu d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; e. wykorzystanie utworu, w całości lub części, do odtwarzania, projekcji, publikacji lub rozpowszechniania w środkach masowego przekazu oraz na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach związanych z promocją przedsięwzięcia; f. wykorzystywanie utworu w całości lub w części do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu; g. publiczne udostępnianie nośników; h. publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie; i. publiczne udostępnienie , rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, umożliwiające dostęp w wybranym miejscu i czasie nieograniczonej liczbie osób, j. dokonywanie zmian utworu, jego opracowań .

5. Korzystanie, rozporządzanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie Utworem na polach eksploatacji wskazanych powyżej może następować w całości, części , fragmentach , samodzielnie, w połączeniu z innymi dziełami lub utworami. 

6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. 

6. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczenie utworu nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę. 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne 

1. Reklamacje związane z Konkursem należy składać w formie pisemnej na adres: asia@magurski.com z dopiskiem „Reklamacja”. 

2. Reklamacje należy składać w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data wysyłki e-maila. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny i email osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana emailem zwrotnym (na adres email podany w reklamacji) nadanym w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych i świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach. z siedzibą  ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037 Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asia@magurski.com  

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Ultramaraton Magurski

3.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

 § 9 Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w na stronie magurski.com, 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w czasie trwania konkursu. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie magurski.com.