Menu Zamknij

Regulamin

VII Ultramaraton Magurski 2021

Regulamin VII Ultramaratonu Magurskiego

Preambuła

Z uwagi na panującą pandemię COVID 19 na biegu będą obowiązywać obostrzenia sanitarne aktualne na dzień imprezy. Impreza zostanie również dostosowana do aktualnie panujących przepisów w celu bezpiecznej realizacji. Odpowiedni komunikat i instrukcja dla zawodników zostanie wydana do 7 dni przed imprezą.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Biegi Ultramaratonu Magurskiego  (zwane dalej Biegami) mają charakter dobrowolnego, indywidualnego, długodystansowego biegu górskiego po wyznaczonej trasie.

1.2. Uczestnik – (z wyjątkiem opisanym w punkcie 7.3.), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptuje jego regulamin.

1.3. Organizator – Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach, ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037

1.4. Współorganizator – Fundacja „Z Górki” ul. Stefana Czarnieckiego 2/8 01-511 Warszawa

1.5. Regulamin – przepisy i ustalenia określone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie Biegu, regulujące sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób przeprowadzenia Biegu oraz ewaluację wyników.

2. Cel imprezy 

2.1. Promocja biegów górskich.

2.2. Promocja Magurskiego Parku Narodowego.

2.3. Promocja Beskidu Niskiego.

2.4. Promocja Powiatu Jasielskiego.

2.5. Promocja Gminy Krempna.

2.6 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Organizator

Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach, ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037

4. Dystanse

4.1. W dniu 13.08.2021r.: MaguRun 22km

4.2. W dniu 14.08.2021r.: Maguraton 45+km

4.3 W dniu 14.08.2021r.: Ultra 65km i Ultra 105+km

O uczestnictwiena dystansie 105+km zawodnicy decydują na mecie dystansu 65km w Krempnej. Mają 30min na podjęcie i przekazanie jej organizatorowi decyzji o kontynuowaniu biegu na dłuższym dystansie, lecz nie później niż wyznaczony limit opuszczenia punktu.

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian przebiegu tras Biegów. Jeżeli dojdzie do zmiany przebiegu trasy, poinformuje o tym wszystkich zawodników poprzez kanały komunikacji w tym: stronę Biegu, social media i korespondencję mailową.

5. Termin i miejsce Biegu

5.1. Start biegu MaguRun 22 km: 13 sierpnia 2021 roku, o godzinie 16:00
w Krempnej.

5.2. Zakończenie biegu MaguRun 22km: 13 sierpnia 2021 roku, o godzinie 20:00 w Krempnej.

5.3. Start biegu Maguraton 45+km: 14 sierpnia 2021 roku, o godzinie 09:00 w Krempnej.

5.4. Zakończenie biegu Maguraton 45km: 14 sierpnia 2021 roku, o godzinie 18:00 w Krempnej.

5.5. Start Ultramaratonu na dystansach 65km i 105k+m: 14 sierpnia 2021 roku, o godzinie 05:00 w Krempnej.

5.6. Zakończenie Ultramaratonu na dystansie 65km o godzinie 17:00, a na dystansie 105+km o godzinie 21:00 w Krempnej.

5.7. Biuro Zawodów będzie otwarte w terminach podanych w rozdziale 14 Regulaminu.

6. Trasa

6.1. W wersji 22 km (MaguRun): Krempna, Pod Kamieniem, Przełęcz Hałbowska, Kotań, Pod Ostryszem, Kolanin, Przełęcz Hałbowska, Krempna.

6.2. W Wersji 45+km (Maguraton): Krempna, Kąty, Chyrowa, Myscowa, Polany, Krempna.

6.3. W wersji 65km (Ultra 65km) : Krempna, Pod Kamieniem, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Ożenna, Wysokie, Żydowskie, Krempna.

6.4. W wersji 105+km (Ultra 105+km) : Krempna, Pod Kamieniem, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Ożenna, Wysokie, Żydowskie, Krempna, Kąty, Chyrowa, Myscowa, Polany, Krempna.

6.5. Z uwagi na stopień trudności Biegów oraz dystans, każdy Uczestnik Biegu zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy Biegów przed startem.

6.6. Uczestnicy Biegów poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK. Fragmenty prowadzące poza wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz fragmenty mogące sprawić trudność w rozpoznaniu trasy zostaną dodatkowo oznaczone przez Organizatora.

7. Uczestnicy

7.1. Start w Biegach ma charakter dobrowolny.

7.2. Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

7.3. Każdy Uczestnik Biegu, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. 

7.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

7.5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Biegu składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

7.7. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.

7.8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.

7.9. Odprawa dla dystansów 45+/65/105+ przed startem będzie nagrana i udostępniona biegaczom na nie mniej niż 1 dniem przed startem Biegu.

7.10. Przystępując do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Magurskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Biegów oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celach niż te, wskazane w Regulaminie.

8. Zasady obowiązujące na trasie

8.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas Biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich na trasie biegu. Support jest dozwolony na punktach odżywczych.

8.2. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez Organizatora.

8.3 Uczestnicy mogą we własnym zakresie i na swój koszt dokonywać zakupów w sklepach usytuowanych przy trasie Biegu.

8.4. Uczestnicy dystansu 105+km mogą skorzystać z przepaku w Krempnej (65km) przed wyruszeniem na dalszą część trasy,

8.5. Rozmieszczenie punktów żywieniowych wraz ze wskazaniem produktów dostępnych dla Uczestników zostanie zamieszczone w szczegółowym opisie trasy, opublikowanym przed startem na stronie biegu. 

8.6. Uczestnicy przez cały czas trwania Biegu na dystansach 45+km, 65km i 105+km bezwzględnie zobowiązani są posiadać:

⦁ telefon komórkowy z naładowaną baterią, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, także z wykorzystaniem usługi roamingu*, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszeniowej wraz z kontaktem do osoby najbliższej (ICE)*,

⦁ dowód osobisty lub paszport*,

⦁ koc ratunkowy/folia NRC w standardowym wymiarze,

⦁ plecak lub pas biegowy,

⦁ pojemnik na płyny (bukłak, butelka lub bidon/bidony) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,

⦁ kubek na napoje udostępnianych na punktach żywieniowych (Organizator nie przewiduje kubków na punktach żywieniowych)*,

⦁ dodatkowo latarkę czołową w przypadku zawodników biegnących na dystansie 105km.

Zawodnicy MaguRuna 22km bezwzględnie zobowiązani są posiadać elementy wyposażenia zaznaczone gwiazdką*. 

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

⦁ strój dopasowany do warunków atmosferycznych,

⦁ mapa lub track wgrany do urządzenia pozwalającego na jego odczyt,

⦁ prowiant w odpowiedniej ilości (według własnej oceny Uczestnika),

⦁ apteczka turystyczna,

⦁ maść na otarcia / krem UV.

Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie Biegu oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak, któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

8.6. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk.

8.7. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) poza miejscami wskazanymi przez Organizatora (punkty żywieniowe).

8.8. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

8.9.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Na odcinkach Biegów prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).

8.10 Na całej trasie Biegów obowiązuje nakaz stosowania się do zasad ochrony przyrody, a na terenie Magurskiego Parku Narodowego również do nakazów i zakazów ujętych w regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie MPN (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.

8.9. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na numerze startowym. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów.

8.10. Jeśli w trakcie Biegów dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.

8.11. W razie wypadku zawodnika każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia mu natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi Biegu skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją.

8.12. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie Biegów. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.

8.13. Punkty Kontrolne będą czynne od startu Biegów do osiągnięcia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny.

8.14. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas trwania Biegów, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu (wskazane w tabeli będącej integralną częścią regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację Uczestnika. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora do Krempnej.

8.15. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania Biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku zgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudno dostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych.

9. Limity czasu

9.1. Na trasie Biegów obowiązują limity czasu liczone w momencie opuszczenia punktu, przekroczenie których skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika. Dodatkowo dla każdej z tras wprowadza się limit czasu na osiągnięcie przez Uczestników poszczególnych punktów kontrolnych.

9.2. Limit czasu na pokonanie całego biegu

Limity czasu liczone są na wyjściu z punktu.

⦁ na dystansie 22 km wynosi 4 godziny (do godziny 20:00)
– dodatkowy limit na punkcie 10km: 2h.

⦁ na dystansie 45+ km wynosi 9 godzin (do godziny 18:00)
– dodatkowy limit na punkcie 20km: 4h.

⦁ na dystansie 65km limit czasu wynosi 12 godzin (do godziny 17:00)
– dodatkowy limit na punkcie 45km: 9h.

⦁ na dystansie 105+km limit czasu wynosi 18 godzin (do godziny 23:00), ponadto obowiązywać będą następujące limity na poszczególnych punktach.
– dodatkowy limit na punkcie 45km: 9h,
– dodatkowy limit na punkcie 65km: 11h,
– dodatkowy limit na punkcie Chyrowa 85km: 14,5h.

10. Pogoda

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników.

11. Świadczenia (pakiet startowy)

11.1. Organizator każdemu Uczestnikowi biegu zapewnia:

⦁ możliwość startu w biegu,

⦁ torbę płócienną z logo biegu lub inny okolicznościowy gadżet,

⦁ bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego,

⦁ pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze,

⦁ numer startowy, który przez cały czas Biegu Uczestnik powinien mieć umieszczony w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Biegu,

⦁ pamiątkowy medal potwierdzający ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu),

⦁ napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych,

⦁ posiłek regeneracyjny po Biegu (standardowy lub wegetariański),

⦁ nagrody rzeczowe dla co najmniej dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników,

⦁ puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników,

⦁ obsługę fotograficzną Biegu.

11.2. W przypadku dokonania opłaty za Bieg na rachunek Organizatora, później niż na 30 dni przed datą Biegu, Organizator nie gwarantuje kompletnego zestawu startowego.

12.  Zgłoszenia, rejestracja i opłaty startowe

12.1. Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową Biegu oraz dokonania opłaty rejestracyjnej i w późniejszym terminie opłaty startowej na rachunek Organizatora.

12.2. Zawodnik dokonujący rejestracji na stronie zawodów ma 14 dni na dokonanie opłaty rejestracyjnej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc).

12.3. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.

12.4. Formularz zgłoszeniowy na stronie http://magurski.com/zapisy/ zostanie otwarty 11.12.2020 o godzinie 18:00.

12.5. Obowiązują następujące progi wpisowego:

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Można ją natomiast bezpłatnie przepisać na innego zawodnika do końca lipca.

Dystans

Czerwiec 2021

Lipiec/Sierpień 2021

22km

75zł

90zł 

45+km

160zł

180zł

65km

185zł

205zł

105+km

185zł

205zł

12.6. Przelew pieniężny należy dokonać na rachunek Organizatora:

Kardach T.T.E.
ul. Ignacego Paderewskiego 190,
35-330 Rzeszów
tytułem: Opłata Startowa, Dystans (np.105km), Imię i Nazwisko
numer konta: 42249000050000460052396936
bank: Alior Bank

Aby otrzymać fakturę należy ten fakt zgłosić mailowo na kontakt@magurski.com przed dokonaniem wpłaty!

12.7. Maksymalna liczba uczestników Biegów:

  • 22km – 250
  • 45+km – 250
  • 65km + 105+km – 250

12.8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby miejsc na poszczególne biegi w trakcie trwania zapisów w zależności od liczby chętnych.

12.9. Ostateczny termin zgłoszeń mija 05.08.2020 roku lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. Jedynie w wyjątkowych przypadkach po konsultacji z Organizatorami będzie możliwość dopisania się na zawody po tym terminie

12.10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane (dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail i rozmiar koszulki) niezbędne są do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.

12.11. Obowiązkiem każdego Uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

12.12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w Biegu. Oświadczenia będą odbierane od Uczestników przez Organizatora przy weryfikacji i odbiorze Pakietu Startowego przed startem. Brak złożenia oświadczenia i wskazania numerów telefonów wskazanych w punkcie 12.11 skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do Biegu.

12.13. Opłata rejestracyjna 30zł jest bezzwrotna, bez względu na przyczynę rezygnacji Uczestnika. W przypadku odwołania imprezy opłata rejestracyjna zostanie przeznaczona na pakiet pamiątkowy na bieg rozegrany w formie wirtualnej, który zostanie dostarczony pocztą pod wskazany adres uczestnika

12.14. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu. Opłata startowa jest bezzwrotna, istnieje możliwość przeniesienia jej na innego zawodnika.

12.15. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

12.16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zawodów, organizator dopuszcza możliwość przeniesienia opłaty startowej na poczet innego zawodnika. Osoby zainteresowane powinny to zrobić we własnym zakresie i najpóźniej do 14 dni przed startem imprezy tj. do dnia 29.07.2021r.).  Należy poinformować o tym Organizatora drogą mailową na adres zapisy@magurski.com, podając wszystkie wymagane do rejestracji Uczestnika dane. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.

12.17. W przypadku przepisania opłaty na poczet innego zawodnika Organizator zastrzega wymóg uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych za zmianę danych zawodników i wprowadzenie do systemu informacji dotyczących nowej osoby na listach startowych. Opłata manipulacyjna powinna być wniesiona przez zawodnika rezygnującego ze startu, chyba że zawodnicy przepisujący między sobą opłatę postanowią inaczej. Warunkiem przepisania pakietu startowego na nową osobę jest przesłanie w mailu informującym także potwierdzenia dokonania przelewu. 

12.18. Opłata rejestracyjna i startowa nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję Biegu.

12.19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału w imprezie dodatkowych osób, spośród przedstawicieli Sponsorów, Współorganizatorów oraz Ratowników GOPR.

12.20. Z uiszczenia opłaty startowej zwolnione są osoby imiennie zaproszone do Biegu przez Organizatora, w tym zwycięzcy szóstej edycji Biegu.

13. Klasyfikacje 

13.1. Open Kobiet i Mężczyzn na wszystkich dystansach.

14. Biuro Zawodów

Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 13 sierpnia w Krempnej od godziny 10:00 do godziny 22:00 oraz 14 sierpnia od godziny 04:00 do 08:30.

15. Zakwaterowanie i depozyty

15.1. Będzie możliwość skorzystania z noclegu w warunkach turystycznych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krempnej. Nocleg będzie płatny minimum 5zł/os, a całość zebranej kwoty zostanie przekazana na rzecz Zespołu Szkół. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy osobiste w sali noclegowej. 

15.2.Organizator nie zapewnia depozytu.

15.4. Organizator zapewnia przepak dla zawodników dystansu 105+km w Krempnej, czyli na 65km biegu. Najpóźniej przepak należy złożyć na 30min przed startem biegu w wyznaczonym miejscu zlokalizownym przy starcie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przepaku.

16.  Postanowienia końcowe

16.1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia imprezy pod nazwą VII Ultramaraton Magurski.

16.2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z biegiem, zarówno Organizatora i Uczestników.

16.3. Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

16.4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Ultramaratonu Magurskiego.

16.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

16.6. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.