Regulamin

Regulamin

REGULAMIN VI Ultramaratonu Magurskiego i biegu MaguRun

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Ultramaraton Magurski i MaguRun (zwane dalej Biegiem) mają charakter dobrowolnego, indywidualnego, długodystansowego biegu górskiego po wyznaczonej trasie.

1.2. Uczestnik – osoba pełnoletnia (z wyjątkiem opisanym w punkcie 7.3.), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptująca jego regulamin.

1.3. Organizator – Fundacja „Z Górki” z siedzibą, przy ul. Czarnieckiego 2/8, 05-511 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS0000530765, oraz jako instytucja partnerska Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach, ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037

1.4. Regulamin – przepisy i ustalenia określone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie Biegu, regulujące sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób przeprowadzenia Biegu oraz ewaluację wyników.

2. Cel imprezy

2.1. Promocja biegów górskich.

2.2. Promocja Magurskiego Parku Narodowego.

2.3. Promocja Beskidu Niskiego.

2.4. Promocja Województwa Podkarpackiego, Powiatu Jasielskiego i Gminy Krempna

2.5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Organizator

Fundacja „Z Górki”, ul. Czarnieckiego 2 m 8, 01-511 Warszawa; REGON 360207989, KRS 0000530765 przy współpracy partnerskiej z

Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach, ul. Ignacego Paderewskiego 190; 35-330 Rzeszów; NIP: 8133587037

4. Dystanse

4.1. MaguRun odbędzie się w piątek 14.08.2020 na dystansie 22 km. Zawodnicy wystartują o godzinie 16:00.

4.2. Ultramaraton Magurski odbędzie się w sobotę 15.08.2020 na dwóch dystansach: 65+ km oraz 100+ km. Uczestnicy przy składaniu oświadczenia woli o partycypacji w Biegu wskazują, na którym z dystansów się zmierzą. W przypadku biegów na 65+ km i 100+ km Uczestnik Biegu ostateczną i nieodwołalną decyzję o wyborze dystansu podejmuje w punkcie kontrolnym na Przełęczy Beskid nad Ożenną (ok. 50 kilometr Biegu), poprzez zgłoszenie jej Organizatorowi (sędziemu wyznaczonemu przez Organizatora, znajdującemu się na punkcie). Uczestnik po ostatecznym zadeklarowaniu swojego wyboru, nie jest uprawniony do zmiany dystansu. W zależności od wyboru, Uczestnicy kierowani są przez Organizatora inną trasą, Trasy dla poszczególnych dystansów opisane zostały szczegółowo w punktach 6.1 i 6.2 Regulaminu. Osoby, które zadeklarowały start na dystansie MaguRun 22 km nie mogą zmienić dystansu na dłuższy.

4.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian przebiegu tras Biegów. Jeżeli dojdzie do zmiany przebiegu trasy poinformuje o tym wszystkich zawodników poprzez kanały komunikacji w tym: stronę biegu, social media i korespondencję mailową.

5. Termin i miejsce Biegu

5.1. Start biegu MaguRun 22 km: 14 sierpnia 2020 roku (piątek), o godzinie 16:00 w Zespole Szkół w Krempnej.

5.2. Zakończenie biegu MaguRun 22km: 14 sierpnia 2020 roku (piątek), o godzinie 20:00 w Zespole Szkół w Krempnej.

5.3. Start Ultramaratonu na dystansach 65+ km i 100+ km: 15 sierpnia 2020 roku (sobota), o godzinie 5:00 w Zespole Szkół w Krempnej.

5.4. Zakończenie Ultramaratonu na dystansie 65+ km o godzinie 17:00 a na dystansie 100+ km o godzinie 20:00 w Zespole Szkół w Krempnej

5.5. Biuro Zawodów będzie otwarte 14 sierpnia 2020 roku (piątek) na terenie Zespołu Szkół w Krempnej od godziny 12:00 do 23:00 oraz 15 sierpnia 2020 roku (sobota) od godziny 4:00 do godziny 21:00.

6.  Trasa

6.1. W wersji 22 km (MaguRun): Krempna, Pod Kamieniem, Przełęczą Hałbowska, Kotań, Pod Ostryszem, Kolanin, Przełęcz Hałbowska, Krempna.

6.2. W wersji 65+ km (MUR – Magurski Ultra Run): Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Desznica, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Ożenna, Wysokie, Żydowskie, Krempna.

6.3. W wersji 100+ km (MUR – Magurski Ultra Run) : Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Desznica, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Przełęcz Mazgalica, Baranie, Olchowiec, Chyrowa, Kąty, Pod Kamieniem, Krempna.

6.4. Z uwagi na stopień trudności Biegów oraz dystans, każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy Biegów przed startem.

6.5. Uczestnicy Biegów poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK. Fragmenty prowadzące poza wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz fragmenty mogące sprawić trudność w rozpoznaniu trasy zostaną dodatkowo oznaczone przez Organizatora.

7. Uczestnicy

7.1. Start w Biegach ma charakter dobrowolny.

7.2. Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

7.3. Każdy Uczestnik Biegu, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat.

7.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.

7.5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.6. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Biegu składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

7.7. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.

7.8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.

7.9. Przed startem, podczas odprawy dla każdego z dystansów, Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.

7.10. Przystępując do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Magurskiego i MaguRuna w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Ultramaratonu Magurskiego oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celach niż te, wskazane w Regulaminie.

8. Zasady obowiązujące na trasie

8.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas Biegu wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich.

8.2. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez Organizatora.

8.3 Uczestnicy mogą we własnym zakresie i na swój koszt dokonywać zakupów w sklepach usytuowanych przy trasie Biegu.

8.4. Rozmieszczenie punktów żywieniowych wraz ze wskazaniem produktów dostępnych dla Uczestników zostanie zamieszczone w szczegółowym opisie trasy, wręczonym przez Organizatora każdemu z Uczestników przed startem.

8.5. Uczestnicy przez cały czas trwania Biegu bezwzględnie zobowiązani są posiadać:

Na dystansach 65+ i 100+km :

 • telefon komórkowy z naładowaną baterią, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, także z wykorzystaniem usługi roamingu*, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszeniowej wraz z kontaktem do osoby najbliższej (ICE),
 • dowód osobisty lub paszport*,
 • koc ratunkowy/folia NRC w standardowym wymiarze,
 • plecak lub pas biegowy,
 • pojemnik na płyny (bukłak, butelka lub bidon/bidony) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.
 • kubek na napoje udostępnianych na punktach żywieniowych
 • latarkę czołową w przypadku zawodników biegnących na dystansie 100+km

Na dystansie 22km bezwzględnie zobowiązani są posiadać elementy wyposażenia zaznaczone powyżej gwiazdką*

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

 • strój dopasowany do warunków atmosferycznych
 • mapę lub wgranego tracka do urządzenia pozwalającego na jego odczyt
 • prowiant w odpowiedniej ilości (według własnej oceny)
 • apteczka turystyczna
 • maść na otarcia

Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie biegu, oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak, któregoś z elementów wyposażenia będzie skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

8.6. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk.

8.7. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) poza miejscami wskazanymi przez Organizatora (punkty żywieniowe).

8.8. Na całej trasie Biegów obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

8.9.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Na odcinkach Biegów prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).

8.10 Na całej trasie Biegów obowiązuje nakaz stosowania się do zasad ochrony przyrody, a na terenie Magurskiego Parku Narodowego również do nakazów i zakazów ujętych w regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie MPN (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkował natychmiastową dyskwalifikacją.

8.9. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na mapie Biegów. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów.

8.10. Jeśli w trakcie Biegów dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.

8.11. W razie wypadku każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi Biegu skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją.

8.12. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie Biegów. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika.

8.13. Punkty Kontrolne będą czynne od startu Biegów do osiągnięcia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny.

8.14. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas trwania Biegów, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu (wskazane w tabeli będącej integralną częścią regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację Uczestnika. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora do Krempnej.

8.15. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania Biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku zgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudnodostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych.

9. Limity czasu

9.1. Na trasie Biegów obowiązuje limit czasu liczone w momencie opuszczenia punktu, przekroczenie którego skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika. Dodatkowo dla każdej z tras wprowadza się limit czasu na osiągnięcie przez Uczestników poszczególnych punktów kontrolnych. Na dystansie 100+ km wprowadza się limit czasu dla osiągnięcia Punktu Kontrolnego Przełęcz Beskid nad Ożenną (ok. 50 km), po którego przekroczeniu niemożliwe będzie kontynuowanie przez Uczestnika Biegu na dłuższym dystansie i będzie on kierowany na trasę dystansu 65+ km.

9.2. Limit czasu na pokonanie całego biegu

 • na dystansie 22 km wynosi 4 godziny (do godziny 20:00)
 • na dystansie 65+ km limit czasu wynosi 12 godzin (do godziny 17:00),
 • na dystansie 100+ km limit czasu wynosi 15 godzin (do godziny 20:00), ponadto obowiązywać będą następujące limity na poszczególnych punktach.

Na punkcie kontrolnym Przełęcz Beskid nad Ożenną po 7 godzinie trwania biegu Uczestnicy będą kierowani na trasę dystansu 65+ km, niezależnie od zadeklarowanego wyboru uczestnika.

10. Pogoda

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników.

11. Świadczenia (pakiet startowy)

11.1. Organizator każdemu Uczestnikowi biegu MaguRun 22 km zapewnia:

 • możliwość startu w biegu
 • torbę płócienną z logo biegu
 • mapę z zaznaczoną trasą Biegu oraz szczegółowy opis Biegu, które zostaną przekazane Uczestnikowi w dniu startu;
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu na zasadach ogólnych;
 • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego;
 • pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze;
 • numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i kontroli w trakcie Biegu;
 • okolicznościową koszulkę;
 • pamiątkowy medal potwierdzające ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg
  w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu);
 • dwa noclegi w warunkach turystycznych (szkoła w Krempnej);
 • napoje i lekkie posiłki w punkcie żywieniowym;
 • posiłek regeneracyjny po Biegu (standardowy lub wegetariański);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników;
 • puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników;
 • obsługę fotograficzną biegu

11.2. Organizator każdemu Uczestnikowi trasy MUR 65+ km i 100+ km zapewnia:

 • możliwość startu w biegu
 • torbę płócienną z logo biegu
 • mapę z zaznaczoną trasą Biegu oraz szczegółowy opis Biegu, które zostaną przekazane Uczestnikowi w dniu startu;
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu na zasadach ogólnych;
 • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego;
 • pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze;
 • numer startowy (który należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Biegu);
 • okolicznościową koszulkę;
 • pamiątkowy medal potwierdzające ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg
  w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu);
 • chustę wielofunkcyjną
 • dwa 2 noclegi w warunkach turystycznych (szkoła w Krempnej);
 • napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych;
 • posiłek regeneracyjny po Biegu (standardowy lub wegetariański);
 • nagrody rzeczowe dla co najmniej trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdym
  z dystansów;
 • puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdym z dystansów;
 • obsługę fotograficzną biegu

11.4. W przypadku dokonania opłaty za Bieg na rachunek Organizatora, później niż na 30 dni przed datą Biegu, Organizator nie gwarantuje kompletnego zestawu startowego.

12. Zgłoszenia, rejestracja i opłaty startowe

12.1. Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową Biegu oraz dokonania opłaty startowej na rachunek Organizatora w kwocie określonej w punkcie 13.6.

12.2. Zawodnik dokonujący rejestracji na stronie zawodów ma 14 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc).

12.3. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data zaksięgowania na koncie Organizatora.

12.4. Formularz zgłoszeniowy na stronie magurski.com/zgłoszenia zostanie otwarty 01.12.2019 o godzinie 20:00.

12.5. Obowiązują następujące progi wpisowego w zależności od terminu dokonania wpłaty:

Na dystansach MUR 65+ km i 100+ km:

1 grudnia 2019 – 31 marca 2020: 170 zł

1 kwietnia – 31 maja 2020: 200 zł

od 1 czerwca 5 sierpnia 2020: 230 zł

Na dystansie MaguRun 22 km:

1 grudnia 2019 – 31 marca 2020: 60 zł

1 kwietnia – 31 maja 2020: 80 zł

od 1 czerwca 5 sierpnia 2020: 100 zł

12.6. Przelew pieniężny należy dokonać na rachunek Organizatora prowadzony przez Bank ING:

37 1050 1012 1000 0090 3049 0321 z dopiskiem „Ultramaraton Magurski/MaguRun, imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania”.

12.7. Maksymalna ilość Biegu MaguRun 22km wynosi 500 zawodników a Ultramaratonu Magurskiego 500 obydwu dystansach 65+ km i 100+ km. Osoby, które dokonają wpłaty po przekroczeniu limitu Uczestników otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

12.8. Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby miejsc na poszczególne biegi w trakcie trwania zapisów w zależności od liczby chętnych (bez możliwości przesunięcia miejsc pomiędzy dniami zawodów ze względu na ograniczenia liczby zawodników ze strony Magurskiego Parku Narodowego).

12.9. Ostateczny termin zgłoszeń mija 26.07.2020 roku lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. Jedynie w wyjątkowych przypadkach po konsultacji z organizatorami będzie możliwość dopisania się na zawody po tym terminie

12.10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane (dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail i rozmiar koszulki) niezbędne są do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.

12.11. Obowiązkiem każdego Uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

12.12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w Biegu. Oświadczenia będą odbierane od Uczestników przez Organizatora przy weryfikacji i odbiorze Pakietu Startowego przed startem. Brak złożenia oświadczenia i wskazania numerów telefonów wskazanych w punkcie 12.11 skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do Biegu.

12.13. Opłata startowa jest bezzwrotna, bez względu na przyczynę rezygnacji Uczestnika.

12.14. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.

12.15. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

12.16. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zawodów, organizator dopuszcza możliwość przepisania opłaty startowej na poczet innego zawodnika. Osoby zainteresowane winny to zrobić we własnym zakresie i najpóźniej do dn. 26.07.2020 r poinformować o tym Organizatora drogą mailową na adres zapisy@magurski.com, podając wszystkie wymagane do rejestracji Uczestnika dane. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.

12.17. W przypadku przepisania opłaty na poczet innego zawodnika Organizator zastrzega wymóg uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 złotych za zmianę danych zawodników i wprowadzenie do systemu informacji dotyczących nowej osoby na listach startowych. Opłata manipulacyjna powinna być wniesiona przez zawodnika rezygnującego ze startu chyba, że zawodnicy przepisujący między sobą opłatę postanowią inaczej.

12.18. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję Biegu.

12.19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału w imprezie dodatkowych osób, spośród przedstawicieli Sponsorów, Współorganizatorów oraz Ratowników GOPR.

12.20. Z uiszczenia opłaty startowej zwolnione są osoby imiennie zaproszone do Biegu przez Organizatora.

 1. Klasyfikacja Zespołowa dystansów 22 km, 65+ km i 100+ km

13.1. Do rywalizacji zapraszamy zespoły o dowolnej liczbie zawodników, lecz nie mniej niż 3-osobowe. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie Biegu, przez minimum trzech członków drużyny w tym minimum dwóch zawodników na dystansach 65+km lub 100+km

13.2. Obowiązuje jedna ogólna klasyfikacja dla zespołów damskich, męskich i mieszanych oraz dla wszystkich dystansów.

13.3. Zawodnicy zgłoszonych zespołów mogą startować na różnych dystansach ale minimum 2 osoby z zespołu muszą startować na dystansie Ultramaratonu 65+ lub 100+ km i muszą ukończyć bieg.

13.4. Zgłoszony zawodnik nie może startować w więcej niż jednej drużynie.

13.5. Drużyna, która zbierze najwięcej punktów, wygrywa.

13.6. Punktowanych jest pierwszych 40 zawodników na każdym dystansie. W punkcie regulaminu nr. 13.8. przedstawiamy tabelę punktacji.

13.7. Przewidujemy nagrody także dla najliczniejszej drużyny na imprezie.

13.8. Punktacja drużynowa

 1. Biuro Zawodów

14.1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w szkole w Krempnej: Zespół Szkół w Krempnej, Krempna 45, 38-232 Krempna

14.2. Biuro Zawodów będzie otwarte 14 sierpnia 2019 roku (piątek) na terenie Zespołu Szkół w Krempnej od godziny 12:00 do 23:00 oraz 15 sierpnia 2019 roku (sobota) od godziny 4:00 do godziny 21:00.

 1. Zakwaterowanie i depozyty

15.1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia zakwaterowanie w Bazie Zawodów w warunkach turystycznych dla dystansów 22 km, 65+ km i 100+ km: podłoga w szkole (sale zbiorowe, wymagany własny śpiwór i materac/karimata, obuwie zamienne o jasnej podeszwie), dostęp do sanitariatów i pryszniców przed i po Biegu dla wszystkich dystansów, punkty zasilania urządzeń elektronicznych oraz minibar z gorącymi napojami i drobnymi przekąskami.

15.2.Uczestnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu w Bazie Zawodów. Zainteresowani zdeponowaniem rzeczy winni złożyć w punkcie depozytu zamknięty worek oznaczony numerem startowym. Odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy wyłącznie na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

15.4. W przypadku skrajnych warunków atmosferycznych organizator zorganizuje przepak dla zawodników z trasy 100+ km o czym poinformuje zawodników najdalej na odprawie przed zawodami. W takim przypadku przepak będzie znajdował się na Punkcie Kontrolnym na Przełęczy Beskid nad Ożenną (ok 50 km).

 1. Postanowienia końcowe

16.1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ultramaratonu Magurskiego i biegu MaguRun.

16.2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z biegiem, zarówno Organizatora i Uczestników.

16.3. Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

16.4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Ultramaratonu Magurskiego.

16.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

16.6. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.