Regulamin

 

REGULAMIN IV ULTRAMARATONU MAGURSKIEGO

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Ultramaraton Magurski (zwany dalej Biegiem) ma charakter dobrowolnego, indywidualnego, długodystansowego biegu górskiego po wyznaczonej.

1.2. Uczestnik – osoba pełnoletnia (z wyjątkiem opisanym w punkcie 7.3.), podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptująca jego regulamin.

1.3. Organizator – Fundacja „Z Górki” z siedzibą, przy ul. Czarnieckiego 2/8, 05-511 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS0000530765, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.4. Regulamin – przepisy i ustalenia określone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie Biegu, regulujące sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób przeprowadzenia Biegu oraz ewaluację wyników.

    2. Cel imprezy

2.1. Promocja biegów górskich.

2.2. Promocja Magurskiego Parku Narodowego.

2.3. Promocja Beskidu Niskiego.

2.4. Promocja Powiatu Jasielskiego.

2.5. Promocja Gminy Krempna.

2.6 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

   3. Organizator

Fundacja „Z Górki”, ul. Czarnieckiego 2 m 8, 01-511 Warszawa; REGON 360207989, KRS 0000530765.

   4. Dystans

4.1. Ultramaraton Magurski odbędzie się na trzech dystansach: 20 km, 63 km oraz 105 km. Uczestnicy przy składaniu oświadczenia woli o partycypacji w Biegu wskazują, na którym z dystansów się zmierzą. W przypadku biegów na 63 km i 105 km Uczestnik Biegu ostateczną i nieodwołalną decyzję o wyborze dystansu podejmuje w punkcie kontrolnym w Ożennej (52 kilometr Biegu), poprzez zgłoszenie jej Organizatorowi (sędziemu wyznaczonemu przez Organizatora, znajdującemu się na punkcie). Uczestnik po ostatecznym zadeklarowaniu swojego wyboru, nie jest uprawniony do zmiany dystansu. W zależności od wyboru, Uczestnicy kierowani są przez Organizatora inną trasą Trasy dla poszczególnych dystansów opisane zostały szczegółowo w punktach 6.1 i 6.2 Regulaminu. Osoby, które zadeklarowały start na dystansie 20 km nie mogą zmienić dystansu na dłuższy.

   5. Termin i miejsce Biegu

5.1. Start Biegu na 63 km i 105 km: 17 sierpnia 2019 roku (sobota), o godzinie 5:00, Krempna.

5.2. Start Biegu na 20 km: 17 sierpnia 2019 roku (sobota), o godzinie 8:00, Krempna.

5.3. Zakończenie zawodów: 17 sierpnia 2019 roku (sobota), o godzinie 20:00, Krempna.

5.4. Biuro Zawodów będzie otwarte 16 sierpnia 2019 roku (piątek) na terenie Zespołu Szkół w Krempnej od godziny 12:00 do 23:00 oraz 17 sierpnia 2019 roku (sobota) od godziny 4:00 do godziny 21:00.

   6. Trasa

6.1. W wersji 20 km: Krempna, Kotań, Pod Ostryszem, Nad Przełęczą Hałbowską, Przełęcz Hałbowska, Pod Kamieniem, Krempna.

6.2. W wersji 63 km: Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Desznica, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Ożenna, Wysokie, Żydowskie, Krempna.

6.3. W wersji 105 km: Krempna, Pod Kamieniem, Kąty, Desznica, Kolanin, Pod Ostryszem, Magura Wątkowska, Bacówka PTTK w Bartnem, Wołowiec, Nieznajowa, Radocyna, Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem, Przełęcz Beskid nad Ożenną, Ożenna, Przełęcz Mazgalica, Baranie, Olchowiec, Chyrowa, Kąty, Pod Kamieniem, Krempna.

6.4. Z uwagi na stopień trudności Biegu oraz dystans, każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest zapoznać się z przebiegiem trasy Biegu przed startem.

6.5. Uczestnicy Biegu poruszać się będą w głównej mierze szlakami turystycznymi, w oparciu o oznaczenia PTTK. Fragmenty prowadzące poza wytyczonymi szlakami turystycznymi oraz fragmenty mogące sprawić trudność w rozpoznaniu trasy zostaną dodatkowo oznaczone przez Organizatora.

   7. Uczestnicy

7.1. Start w Biegu ma charakter dobrowolny.

7.2. Każdy Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

7.3. Każdy Uczestnik Biegu, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. Wyjątek stanową zawodnicy trasy MaguRun 20km, którzy w dniu zawodów będą mieć ukończone 16 lat i pisemną zgodę na uczestnictwo od rodziców lub opiekunów prawnych.

7.4. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej przez personel medyczny oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce osób działających w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych(w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7.5. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Biegu składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność.

7.6. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.

7.7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych.

7.8. Przed startem, podczas odprawy, Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.

7.9. Przystępując do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Biegu, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Magurskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Ultramaratonu Magurskiego oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celach niż te, wskazane w Regulaminie.

   8. Zasady obowiązujące na trasie

8.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść całe potrzebne na czas Biegu
wyposażenie samodzielnie, bez używania jakichkolwiek środków transportu i pomocy (supportu) osób trzecich.

8.2. Uczestnicy Biegu mogą korzystać z punktów żywieniowych zapewnionych przez Organizatora.

8.3 Uczestnicy mogą we własnym zakresie i na swój koszt dokonywać zakupów w sklepach usytuowanych przy trasie Biegu.

8.4. Rozmieszczenie punktów żywieniowych wraz ze wskazaniem produktów dostępnych dla Uczestników zostanie zamieszczone w szczegółowym opisie trasy, wręczonym przez Organizatora każdemu z Uczestników przed startem.

8.5. Uczestnicy przez cały czas trwania Ultramaratonu bezwzględnie zobowiązani są posiadać:

 • telefon komórkowy z naładowaną baterią, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, także z wykorzystaniem usługi roamingu*, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszeniowej wraz z kontaktem do osoby najbliższej (ICE),
 • dowód osobisty lub paszport*,
 • koc ratunkowy/folia NRC w standardowym wymiarze,
 • plecak lub pas biegowy,
 • pojemnik na płyny (bukłak, butelka lub bidon/bidony) o łącznej pojemności co najmniej 1 litra.
 • kubek na napoje udostępnianych na punktach żywieniowych
 • urządzenie emitujące własne światło w przypadku zawodników biegnących na dystansie 105km

Zawodnicy MaguRuna 20km bezwzględnie zobowiązani są posiadać elementy wyposażenia zaznaczone gwiazdką*.

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

 • strój dopasowany do warunków atmosferycznych
 • prowiant w odpowiedniej ilości (według własnej oceny)
 • apteczka turystyczna
 • maść na otarcia

Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie biegu, oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak, któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

8.6. Na całej trasie Biegu obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk.

8.7. Na całej trasie Biegu obowiązuje kategoryczny zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) poza miejscami wskazanymi przez Organizatora (punkty żywieniowe).

8.8. Na całej trasie Biegu obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

8.9.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Na odcinkach Biegu prowadzących drogami publicznymi obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.).

8.10 Na całej trasie Biegu obowiązuje nakaz stosowania się do zasad ochrony przyrody,a na terenie Magurskiego Parku Narodowego również do nakazów i zakazów ujętych w regulaminie Magurskiego Parku Narodowego. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na terenie MPN (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkował natychmiastową dyskwalifikacją.

8.9. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na mapie Biegu. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegu.

8.10. Jeśli w trakcie Biegu dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.

8.11. W razie wypadku każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi Biegu skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją.

8.12. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie Biegu. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika.

8.13. Punkty Kontrolne będą czynne od startu Biegu do osiągniecia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny.

8.14. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz przewidywany czas trwania Biegu, w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu (wskazane w tabeli będącej integralną częścią regulaminu). Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację Uczestnika. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora do Krempnej.

8.15. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania Biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązkuzgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudnodostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych.  

   9. Limity czasu

9.1. Na trasie Biegu obowiązuje limit czasu, przekroczenie którego skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika. Dodatkowo dla każdej z tras wprowadza się limit czasu na osiągnięcie przez Uczestników poszczególnych punktów kontrolnych. Na dystansie 105 km wprowadza się limit czasu dla osiągnięcia Punktu Kontrolnego Ożenna (52 km), po którego przekroczeniu niemożliwe będzie kontynuowanie przez Uczestnika Biegu na dłuższym dystansie i będzie on kierowany na trasę dystansu 63 km.

9.2. Na dystansie 20 km limit czasu wynosi 4 godziny (do godziny 12:00). Na dystansie 63 km limit czasu wynosi 12 godzin (do godziny 17:00). Na dystansie 105 km limit czasu wynosi 15 godzin (do godziny 20:00).

 Punkt kontrolny Wołowiec, 32 km Ożenna, 52 km Chyrowa, 86 km
Trasa 63 km / 105 km 63 km / 105 km 105 km
Punkt żywieniowy tak tak tak
Punkt kontrolny tak tak Tak
Limit czasowy dystans 63 km – 5h

dystans 105 km – 5h

dystans 63 km – 10h

dystans 105 km – 8h

 12h

Na punkcie kontrolnym Ożenna po 8 godzinie trwania biegu Uczestnicy będą kierowani na trasę dystansu 58 km, niezależnie od zadeklarowanego wyboru uczestnika.

   10. Pogoda

10.1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych lub stanów pogodowych zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników.

   11. Świadczenia (pakiet startowy)

11.1. Organizator każdemu Uczestnikowi trasy 20 km zapewnia:

 • możliwość startu w biegu
 • torbę płócienną z logo biegu
 • mapę z zaznaczoną trasą Biegu oraz szczegółowy opis Biegu, które zostaną przekazane Uczestnikowi w dniu startu;
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu na zasadach ogólnych;
 • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego;
 • pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze;
 • numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i kontroli w trakcie Biegu;
 • chustę wielofunkcyjną
 • pamiątkowy medal potwierdzające ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg
  w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu);
 • dwa noclegi w warunkach turystycznych (szkoła w Krempnej);
 • napoje i lekkie posiłki w punkcie żywieniowym;
 • posiłek regeneracyjny po Biegu (standardowy lub wegetariański);
 • nagrody rzeczowe co najmniej dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników;
 • puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników;
 • obsługę fotograficzną biegu

11.2. Organizator każdemu Uczestnikowi trasy 63 km i 105 km zapewnia:

 • możliwość startu w biegu
 • torbę płócienną z logo biegu
 • mapę z zaznaczoną trasą Biegu oraz szczegółowy opis Biegu, które zostaną przekazane Uczestnikowi w dniu startu;
 • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie biegu na zasadach ogólnych;
 • bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego;
 • pomoc medyczną i zabezpieczenie ratownicze;
 • numer startowy (który należy umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Biegu);
 • okolicznościową koszulkę;
 • pamiątkowy medal potwierdzające ukończenie Biegu (tylko dla osób, które ukończą Bieg
  w limicie czasu – stosownie do postanowień punktu 9 Regulaminu);
 • chustę wielofunkcyjną
 • dwa 2 noclegi w warunkach turystycznych (szkoła w Krempnej);
 • napoje i lekkie posiłki w punktach żywieniowych;
 • posiłek regeneracyjny po Biegu (standardowy lub wegetariański);
 • nagrody rzeczowe dla co najmniej trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdym
  z dystansów;
 • puchary dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdym z dystansów;
 • obsługę fotograficzną biegu

11.2. W przypadku dokonania opłaty za Bieg na rachunek Organizatora, później niż na 30 dni przed datą Biegu, Organizator nie gwarantuje kompletnego zestawu startowego.

   12. Zgłoszenia i rejestracja

12.1. Zgłoszenia do Biegu odbywają się na podstawie dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową Biegu oraz dokonania opłaty startowej na rachunek Organizatora w kwocie określonej w punkcie 13.6.

12.2. Zawodnik dokonujący rejestracji na stronie zawodów ma 14 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie zawodnik może zostać usunięty z listy zarejestrowanych (przysługuje mu prawo do ponownej rejestracji pod warunkiem niewyczerpania limitu wolnych miejsc).

12.3. W przypadku kwestii spornych związanych z limitem miejsc startowych decydująca jest data zaksięgowania na koncie Organizatora.

12.4. Formularz zgłoszeniowy na stronie magurski.com/zgloszenia zostanie otwarty 01.12.2018 o godzinie 20:00.

12.5. Obowiązują następujące progi wpisowego w zależności od terminu dokonania wpłaty:

Na dystansach 63 km i 105 km:

1 grudnia 2017 – 31 marca 2018: 160 zł

1 kwietnia – 31 maja 2018: 190 zł

od 1 czerwca  5 sierpnia 2018: 220 zł

Na dystansie 20 km:  

1 grudnia 2017 – 31 marca 2018: 60 zł

1 kwietnia – 31 maja 2018: 80 zł

od 1 czerwca 5 sierpnia 2018: 100 zł

12.6. Przelew pieniężny należy dokonać na rachunek Organizatora prowadzony przez Bank ING:
37 1050 1012 1000 0090 3049 0321 z dopiskiem „Ultramaraton Magurski, imię i nazwisko Uczestnika, miejsce zamieszkania, dystans”.

12.7. Maksymalna ilość Uczestników wynosi 500 na wszystkich trzech dystansach z czego 350 miejsc przysługuje dystansom Ultra 63 km i 105 km a 150 miejsc dystansowi 20 km. Osoby, które dokonają wpłaty po przekroczeniu limitu Uczestników otrzymają zwrot wpłaconej kwoty.

12.8. Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby miejsc na poszczególne biegi w trakcie trwania zapisów w zależności od liczby chętnych.

12.9. Ostateczny termin zgłoszeń mija 4.08.2019 roku lub w momencie osiągnięcia limitu Uczestników. Jedynie w wyjątkowych przypadkach po konsultacji z organizatorami będzie możliwość dopisania się na zawody po tym terminie

12.10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane (dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail i rozmiar koszulki) niezbędne są do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający, dokonując rejestracji wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu.

12.11. Obowiązkiem każdego Uczestnika i zarazem warunkiem uczestnictwa w Biegu jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie trwania Biegu oraz numeru telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (numer ICE – In Case of Emergency).

12.12. Każdy Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w Biegu. Oświadczenia będą odbierane od Uczestników przez Organizatora przy weryfikacji i odbiorze Pakietu Startowego przed startem. Brak złożenia oświadczenia i wskazania numerów telefonów wskazanych w punkcie 13.11 skutkuje niedopuszczeniem Uczestnika do Biegu.

12.13. Opłata startowa jest bezzwrotna, bez względu na przyczynę rezygnacji Uczestnika.

12.14. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Ultramaratonie Magurskim, a nie opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Ultramaratonu Magurskiego.

12.15. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator. Organizator nie zwraca opłaca opłaty startowej Uczestnikowi, który zrezygnował z uczestnictwa w Biegu, niezależnie od przyczyn jego rezygnacji.

12.16. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

12.17. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zawodów, organizator dopuszcza możliwość przepisanie opłaty startowej na poczet innego zawodnika. Osoby zainteresowane winny to zrobić we własnym zakresie i najpóźniej do dn. 04.08.2019 r poinformować o tym Organizatora, podając wszystkie wymagane do rejestracji Uczestnika dane. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.

12.18. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję Biegu.

12.19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału w imprezie dodatkowych osób, spośród przedstawicieli Sponsorów, Współorganizatorów oraz ratowników GOPR.

12.20. Z uiszczenia opłaty startowej zwolnione są osoby imiennie zaproszone do Biegu przez Organizatora.

   13. Klasyfikacja Zespołowa

13.1. Do rywalizacji zapraszamy zespoły o dowolnej liczbie zawodników, lecz nie mniej niż 3-osobowe i minimum 3 osoby z drużyny muszą ukończyć bieg.

13.2. Obowiązuje jedna ogólna klasyfikacja dla zespołów damskich, męskich i mieszanych oraz dla wszystkich dystansów.

13.3. Zawodnicy zgłoszonych zespołów mogą startować na różnych dystansach ale minimum 2 osoby z zespołu muszą startować na dystansie Ultramaratonu 58 lub 92 km i muszą ukończyć bieg.

13.4. Zgłoszony zawodnik nie może startować w więcej niż jednej drużynie.

13.5. Drużyna, która zbierze najwięcej punktów, wygrywa.

13.6. Punktowanych jest pierwszych 40 zawodników na każdym dystansie. W punkcie regulaminu nr. 13.9. przedstawiamy tabelę punktacji.

13.7. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie, przez minimum 3 członków drużyny, zawodów.

13.8. Przewidujemy nagrody także dla najliczniejszej drużyny na imprezie.

13.9. Punktacja drużynowa

Prezentacja1

   14. Biuro Zawodów
14.1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w szkole w Krempnej: Zespół Szkół w Krempnej, Krempna 45,
38-232 Krempna

14.2. Baza Zawodów w Krempnej będzie dostępna od godziny 12:00 w piątek (16 sierpnia 2019 roku), do godziny 21:00 w sobotę (17 sierpnia 2019 roku).

   15. Zakwaterowanie i depozyty

15.1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia zakwaterowanie w Bazie Zawodów w warunkach turystycznych: podłoga w szkole (sale zbiorowe, wymagany własny śpiwór i materac/karimata, obuwie zamienne o jasnej podeszwie), dostęp do sanitariatów i pryszniców przed i po Biegu, punkty zasilania urządzeń elektronicznych oraz minibar z gorącymi napojami i drobnymi przekąskami.

15.2.Uczestnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu w Bazie Zawodów. Zainteresowani zdeponowaniem rzeczy winni złożyć w punkcie depozytu zamknięty worek oznaczony numerem startowym. Odbiór rzeczy z depozytu będzie możliwy wyłącznie na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.

15.3. W przypadku skrajnych warunków atmosferycznych organizator zorganizuje przepak dla zawodników z trasy 105km o czym poinformuje zawodników najdalej na odprawie przed zawodami. W takim przypadku przepak będzie znajdował się na Punkcie Kontrolnym w Ożennej (52 km).

   16. Postanowienia końcowe

16.1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ultramaratonu Magurskiego.

16.2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z biegiem, zarówno Organizatora i Uczestników.

16.3. Rozstrzyganie spraw spornych i wiążąca wykładnia przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

16.4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Ultramaratonu Magurskiego.

16.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

16.6. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.

Ten post dostępny jest również w English